AKTIESELSKABET KARL JENSEN. MURER- & ENTREPRENØRFIRMA. HOBRO

Name: AKTIESELSKABET KARL JENSEN. MURER- & ENTREPRENØRFIRMA. HOBRO
Address: Lupinvej 14
9500 Hobro
VAT number: 40336613
AuthorizationVerifiedUpdated
Kloakmestervirksomhed Entered:
This authorization has been entered manually.
Please contact the company for more information.
Authorization number: KFUL-02874
24-06-2024

Lupinvej 14
9500 Hobro
E-mail: dtt@karljensen.dk
Phone: 20197290
http://www.karljensen.dk