Entities
Start 02-09-2019 / End 16-09-2019

Høring vedrørende udbud af vinterværksted5. Øvrige emner

Opstartsperiode og træning:

Odense Kommune overvejer, hvorvidt der skal stilles kurser og træning til rådighed i følgende systemer og færdigheder, der bliver en del af arbejdet:


• Odense Kommunes anvendte administrative system Vinterman.

• Specifikke kurser vedr. servicering af saltspredere og sneplove, der udbydes af materielleverandørerne. Kurserne er tiltænkt servicemontører og mekanikere.

• Eventuelle andre kurser og opstartsaktiviteter med Odense Kommune.


Odense Kommune ønsker leverandørernes bemærkninger til ovenstående, særligt mht., om det vurderes, at der kun er behov for træning og kurser ved opstart, eller om behovet er kontinuerligt igennem hele aftaleperioden?


I hvilket omfang skal disse kurser stilles til rådighed? F.eks. til hvor mange personer og hvor mange gange i løbet af aftaleperioden?


Hvor lang en opstartsperiode vil være optimale, indtil værkstedet er parat til at modtage det første stykke materiel til reparation og hvordan sikres det, at leverandøren enten har, eller kan opbygge, ekspertise i servicering af saltspredere og sneplove m.v.?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 3. sep. 2019

4. Afklaring vedr. kompetencer

Odense Kommune ønsker at sikre et godt samarbejde med en kompetent og leveringsdygtig leverandør, hvorfor Odense Kommune finder det væsentligt, at leverandøren har betydelig erfaring med servicering af tilsvarende materiel (hydraulisk og elektronisk) eller får en grundig uddannelse.


Odense Kommune ønsker derfor leverandørens bemærkninger til ovenstående, særligt mht., hvilket uddannelsesniveau og kurser markedet finder relevant at stille krav om, herunder kravene til hhv. den daglige leder samt til servicemontører og mekanikere?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 3. sep. 2019

3. Påtænkt aftalestruktur vedr. styring, herunder responstider

Udbedring af fejl og responstid:

Odense Kommune påtænker at leverandøren som udgangspunkt vil blive rekvireret til reparation af vintermateriel af vinterledelsen, der således prioriterer reparationerne.


Odense Kommune ønsker en enkel styring af udbedring af konstaterede fejl på materiellet. En alternativ løsning er, at første kontaktpunkt for alle fejlmeldinger vedrørende materiellet er værkstedet. Værkstedet prioriterer - ud fra den telefoniske kontakt med vinterentreprenøren - fejlmeldingerne iht. en aftalt prioriteringsliste. Der kan evt. sættes en omtrentlig økonomisk eller tidsmæssig grænse.


Responstiden for bemanding af værkstedet med én medarbejder påtænkes at være max. 45 min. alle døgnets 24 timer, såvel hverdage samt lørdag, søndag og helligdage.


I perioder med vedvarende sne, snestorm, isslag o.l. er leverandøren dog forpligtiget til at bemande værkstedet med op til 2 mand om natten og 4 mand om dagen. Denne bemanding skal kunne ske senest 8 timer efter vejrliget er varslet af DMI på landsdækkende medie.


Odense Kommune ønsker bemærkninger til ovenstående, særligt mht., styringsprincippet, hvor vinterledelsen er første kontaktpunkt og ansvarlig for klassificering af reparationerne, og den alternative løsning hvor leverandøren er første kontaktpunkt med forpligtelser til dokumentation af nødvendigheden af udført arbejde. Vurderes responstiderne som mulige/hensigtsmæssige?


Reservedele:

Odense Kommune påtænker at reservedele principielt leveres af ordregiver, men indkøbes af leverandøren efter en aftalt plan.


Forbrug af reservedele tænkes registreret i systemet VINTERMAN for hver enkelt af de større maskiner og i grupper for de mindre maskiner.


Odense Kommune ønsker leverandørens bemærkninger til ovenstående, særligt mht., om det vurderes hensigtsmæssigt at Odense kommune i princippet leverer reservedelene?


Der ønskes kommentarer til, om det vurderes hensigtsmæssigt at bruge systemet VINTERMAN til økonomisk registrering for hver enkelt af de større maskiner?


Derudover ønskes alternative forslag til lagerstyringsprogrammer, herunder med mulighed for status på lager samt oversigt over indkøb.

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 3. sep. 2019

2. Påtænkt aftalestruktur vedr. samarbejde

Ansvar og initiativpligt

Odense Kommune ønsker i høj grad at basere gennemførelsen af aftalen på leverandørens kompetencer, initiativ og kvalificerede rådgivning.


Det påtænkes at leverandøren dels skal have dialog med kommunens vintervagt, dels med vinterentreprenørerne, om hvorvidt en skade kan afhjælpes telefonisk, kræver akut udbedring eller om den kan vente til næste service. Leverandøren får altså vide rammer for at igangsætte store og små reparationer.


For at undgå at der igangsættes unødige reparationer finder Odense Kommune, at det er nødvendigt, at leverandøren dokumenterer at reparationer er nødvendige.


Odense Kommune ønsker leverandørens bemærkninger til ovenstående, særligt mht., hvad markedet kan tilbyde af dokumentation, som kun vil medføre få meromkostninger?


Hvilke kvalitetssystemer har leverandørerne der kan understøtte Odense Kommunes behov for dokumentation, herunder billededokumentation?


Hvordan kan leverandøren overbringe eller opbevare dokumentationen til Odense Kommune, så det altid er let tilgængeligt?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 3. sep. 2019

1. Placering af værksted

Odense Kommune ønsker dels at udnytte eksisterende vinterværksted på OlfertFischersvej 25 i Odense, dels at nedbringe omkostningerne til vinterentreprenørernes transport til og fra værkstedet.


Reparationer af materiellet tænkes udført dels på værkstedet, dels ved at en kørende servicemontør sendes ud til materiellet. Hvis materiellet skal på værksted skal Odense Kommune betale vinterentreprenørens kørsel frem og tilbage, men omvendt er det også omkostningstungt at sende en servicemontør ud til materiellet.


Odense Kommune ønsker at give leverandøren mest mulig frihed til selv at vurdere, hvor en reparation eller servicering skal finde sted. Samtidig ønsker Odense Kommune at opnå den samlet set billigste løsning.


Odense Kommune ønsker leverandørens bemærkninger til ovenstående, særligt mht., om anvendelse af eksisterende værksted vil udelukke jeres virksomhed fra at afgive tilbud under hensyntagen til et krav om at bemande værtstedet 45 min. efter udkald? Eller Vurderer tilbudsgiver at det er mere fordelagtigt at servicere vintermateriellet på eget værksted frem for på kommunens værksted? Ved begge løsninger påtænkes der brug for en servicemontør der kører ud til materiellet.


Odense Kommune ønsker derfor at høre markedet, om virksomhederne kan leve op til et evt. krav om at servicere vintermateriel der dels er opmagasineret hos vinterentreprenøren der anvender materiellet, dels er i drift på veje og stier m.v.?

Created by Søren Tuemand, Odense Kommune d. 3. sep. 2019