Entities

max priser på akutte vagter

Da de akutte vagter vil blive tildelt efter først-til-mølle princip, vil den pris tilbudsgiver har budt ind med på rammeaftalen, være gældende. Samtidig åbnes der for at der kan komme op til 4 leverandører på rammeaftalen, alle med forskelligt prisniveau.


Derfor ønsker Odense Kommune at sætte et max på prisen for en akutvagt. Dette med en beskrivelse af, hvad en sådan max pris må være.


Hvad mener I om denne beskrivelse:

Maks prisen på en akutvagt må højst være grundløn inkl. tillæg og pension, ekskl. uniformstillæg og erfaringstillæg + 50% af grundlønstaksten.


Er det forståeligt? Er det entydigt? Og endelig, giver det mening eller er det for højt/lavt sat?

Created by Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 8. jul. 2019
Anonymous d. 22. jul. 2019
Det er bestemt forståeligt. Grundløn bør afspejle erfaring og kan angives foruddefineret. Odense Kommune kan i rammeaftalen fastsætte egne takster.
Anonymous d. 29. jul. 2019
Det er forståligt og ikke højt sat. Naturligvis kan Odense Kommune beslutte sig for næsten hvad som helst, men lige i denne situation kan der være risiko for at nogen leverandører vælger ikke at vagtdække.
Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 6. aug. 2019
Vil I som leverandører byde ind med en differentieret pris på akutvagter og planlagte vagter, hvis det bliver en mulighed? Eller vil det blive vurderet som en risiko for, at man ikke får tildelt en aftale? Vil det være bedre, hvis Odense Kommune på forhånd definere hvad prisen for en akutvagt skal være? Alternativt har jeg fået et forslag om, at lave en delaftale på akutvagterne, hvad tænker I om det? Jeg er ikke overbevist om at det er vejen vi skal gå.
Sandy Lykke Lützen, Odense Kommune d. 6. aug. 2019
Hvis formuleringen betyder, at nogle vil vælge ikke at byde fordi prisen der kan bydes ind med er lavt sat, hvad vil I så foreslå som alternativ?
Anonymous d. 6. aug. 2019
Det vil igen være administrativt tungt at manuelt skulle "sætte priser på" om det er en akut eller planlagt vagt. Med den ordremængde Odense Kommune har og med de relative korte responstider der er behov er det grundlæggende et administrativt tungt set-up Odense Kommune skitsere, hvilke vil betyde højere priser og en sporadisk vagtdækning.
Anonymous d. 8. aug. 2019
Vi tilslutter os svar a. 6. august.

Vi mener ikke, at en delaftale kun på akutvagter, vil løse problemet.
Bureauerne deles i vid udstrækning om vikarerne, og langt hovedparten af vikarene ønsker at kende deres arbejdstid i god tid.

Vikarerne motiveres, som mange andre, bl.a af løn. En tanke kan være, at akutvagter aflønnes højere end øvrige vagter. Det vil kunne løses, med en %-sats højere timepris for disse vagter, men stadig ikke uden tungere administrative arbejdsgange hos bureauet.
Anonymous d. 12. aug. 2019
Det kunne være interessant at Odense kommune på forhånd sætter prisen for akutvagter. Det vil herefter være op til vikarbureauerne at konkurrere på leveringsgrad og hurtig levering.
Anonymous d. 12. aug. 2019
Vi mener ikke, at man skal gå ud af et spor, hvor man lægger op til at honorere vikarerne på et højere niveau, da vikarerne efter vikaroverenskomsterne i forvejen honoreres på et fornuftigt niveau.

Vi er af den holdning, at prisfastsætningen bør være ens for hhv. planlagte vagter som akutte vagter, idet vi fortsat som leverandør har ansvaret for at sikre, at der er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og leve op til en kontraktslig fastsat minimums dækningsgrad.

Så kunne det være en fremragende model for alle parter, at man bygger på med en incitamentsmodel baseret på 2 elementer:
1. For de vagter som lægger over en minimums dækningsgrad, der udløses en ekstra procentuel bonus, som leverandøren kan opkræve for de vagter der lægger udover minimums dækningsgraden
2. For en leveringssikkerhed, der lægger over en vis procent i forhold til akutte vagter, kan der på samme vis udløses en ekstra bonus

Med denne incitamentsstruktur vil man med sikkerhed komme i mål med de ønskede dækningsgrader uden at skulle have 3-4 forskellige leverandører og på samme tid forebygge dyre indkøb ved leverandører udenfor aftalen.