Odense Letbane — L2 — Togsæt (Rolling Stock) Tender

Description

Udbuddet af Togsæt (RS) omfatter levering af rullende materiel, som forventes at bestå af cirka 14 (fjorten) letbanetogvogne med en længde på cirka 30 (tredive) meter. Derudover omfatter den levering af letbane servicekøretøjer samt udstyr til vedligeholdelse af rullende materiel for kontrol- og vedligeholdelsescentret (CMC). 

I hele kontraktperioden omfatter RS-entreprisen krav til løbende vedligeholdelse og support af kritiske systemer, som omfatter, men ikke er begrænset til: kritiske og ikke-kritiske reservedele; opgradering og genindlæsning af it-systemer; samt rutinemæssig, planlagt forebyggende vedligeholdelse.

Hvad angår vedligeholdelse, så er RS-entreprenøren forpligtet til at tilbyde en option for vedligeholdelsesydelser (eller dele heraf) for det rullende materiel. Optionen for vedligeholdelsesydelser skal være mulig for den fremtidige operatør og vedligeholdelsesansvarlige for Odense Letbane at benytte, som den finder passende.

Udbudsmaterialet for denne delkontrakt indeholder følgende optioner:

OPTION 1

Vedligeholdelsesordning for vedligeholdelsesydelser (eller dele deraf) for rullende materiel. Denne option for vedligeholdelsesydelser skal være mulig at benytte for den fremtidige operatør og vedligeholdelsesansvarlige for Odense Letbane, i det omfang denne finder det passende.


OPTION 2

En option på yderligere 1-20 (en til tyve) letbanetogvogne som kan kaldes. Vogne leveret i henhold til denne option kan bruges både til Odense Letbanes linje 1 (Tarup-Hjallese) og eventuelle fremtidige linjer på Odense Letbane.KONTRAKTENS VARIGHED (CA.):

Begyndelse: 01.01.2017. Færdiggørelse: 01.04.2035

___________________________________________________________________


The Rolling Stock (RS) Contract includes delivery of rolling stock expected to comprise of approximately 14(fourteen) trams with a length of approximately 30 (thirty) metres. It furthermore includes delivery of railway service vehicles as well as equipment for Rolling Stock maintenance for the Control and Maintenance Centre.

For the duration of the contract term, the RS Contract includes requirements for on-going maintenance and support for critical systems, including but not limited to: critical and non-critical spares; IT systems upgrade and refresh; as well as routine planned preventative maintenance.

In respect of maintenance regime, the RS Contractor is obligated to provide an option for maintenance services(or part thereof) for the Rolling Stock. The maintenance service option must be made available for the future Operator and Maintainer of Odense Tramway System to exercise at his sole discretion.

The tender material for this contract lot contains the following options:

OPTION 1

Maintenance regime for maintenance services (or part thereof) for the Rolling Stock. This maintenance service option must be made available also for the future Operator and Maintainer of the Odense Tramway System to exercise at his discretion.

OPTION 2

Additional 1-20 (one to twenty) trams to be called for. Trams delivered according to this Option can be utilised for both Odense Tramway's Line 1 (Tarup — Hjallese) and any future additional Odense Tramway lines.

CONTRACT DURATION (Approximate)

Start: 01.01.2017. Finish: 01.04.2035

Contact informations

Note stated for this project

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Railway and tramway locomotives and rolling stock and associated parts
  • Rolling stock
  • Railway maintenance or service vehicles
  • Railway and tramway passenger coaches, and trolleybuses
  • Tramway passenger coaches
  • "Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment"
  • Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural design services
  • Architectural, engineering and planning services