Entities

Tender

Odense Letbane — L1 — Transportsystem (TRANSPORTATION SYSTEMS)

Back

Transportsystementreprisen (TS) udbydes som en totalentreprise. Den dækker al nødvendig letbaneinfrastruktur til Odense Letbane.

Letbaneinfrastrukturen omfatter, men er ikke begrænset til: banelegeme, køreledninger (OCS), strømforsyning, letbanesignaler, AVLS-system (auto vehicle location system), SCADA, telekommunikation, informationsskærme, kontrol- og vedligeholdelsescenter (CMC), drifts- og kontrolcenter (OCC) samt opholds- og toiletfaciliteter til togførere i Tarup og Hjallese.


TS-entreprisen omfatter også bygninger til omformerstationer samt fundamenter til og installation af master til offentlig belysning inden for letbanens anlægszone. Derudover omfatter entreprisen alle anlægsarbejder forbundet med forberedelsen af letbanetracéet inden for grænserne af letbanens anlægszone, samt stationer og perroner. Arbejdet omfatter ikke anlægsarbejder i forbindelse med vejen, der grænser op til letbanen.


I hele kontraktperioden indeholder TS-entreprisen krav til løbende vedligeholdelse og support af kritiske systemer, som omfatter, men ikke er begrænset til: kritiske og ikke-kritiske reservedele; opgradering og genindlæsning af it-systemer; samt rutinemæssig, planlagt forebyggende vedligeholdelse


Hvad angår vedligeholdelse, er TS-entreprenøren forpligtet til at tilbyde en option for vedligeholdelsesydelser (eller dele heraf) for hele transportsystemet. Optionen for vedligeholdelsesydelser skal være mulig at benytte for den fremtidige operatør og vedligeholdelsesansvarlige for Odense Letbane, som denne finder det passende.


TS-entreprenøren skal notere sig, at elementer af transportsystemet kan blive detailprojekteret af Odense Letbane P/S inden kontrakttildelingen.


Udbudsmaterialet for denne delkontrakt indeholder følgende optioner:

OPTION 1

Vedligeholdelsesordning for vedligeholdelsesydelser (eller dele deraf) for hele transportsystemet. Denne option for vedligeholdelsesydelser skal være mulig at benytte for den fremtidige operatør og vedligeholdelsesansvarlige for Odense Letbane, i det omfang denne finder det passende.

OPTION 2

For vigtige hardware, software og systemenheder i transportsystemet; letbanesignaler, AVLS-system (auto vehicle location system), SCADA, informationsskærme, drifts- og kontrolcenter (OCC), vil udbudsmaterialet angive de krævede tolerancer i forhold til kapacitet. Option 2 er en specifik øgning af kapaciteten på op til 100 procent af det funktionsmæssige konstruktionskrav til driften af hardware, software og tilhørende enheder. Skalerbarhed/øget systemkapacitet leveret i henhold til denne option kan bruges både til Odense Letbanes linje 1 (Tarup-Hjallese) og eventuelle fremtidige linjer på Odense Letbane.

KONTRAKTENS VARIGHED (CA.):

Begyndelse: 01.12.2016. Færdiggørelse: 01.04.2035

_____________________________________________________________

 

The Transportation System (TS) Contract is tendered out as ‘Design and Build’ (DB). It comprises all tramway infrastructure required for Odense Tramway.

The tramway infrastructure includes, but is not limited to; permanent way, overhead contact system (OCS),power supply, tramway signalling, auto vehicle location system (AVLS), SCADA, telecommunications, passenger information system, control and maintenance centre (CMC), operation and control centre (OCC) as well as drivers' comfort rooms in Tarup and Hjallese.

The TS Contract also includes sub-station buildings as well as foundations and mounting of masts for public lighting inside the tramway construction zone.

Furthermore, the Contract comprises all civil works related to preparation of the tram alignment within the boundaries of the tramway construction zone as well as it includes stations and platforms. The work excludes civil works related to the road bordering the tramway.

For the duration of the contract term, the TS Contract includes requirements for on-going maintenance and support for critical systems, including but not limited to: critical and non-critical spares; IT systems upgrade and refresh; as well as routine planned preventative maintenance.

In respect of maintenance regime, the TS Contractor is obligated to provide an option for maintenance services (or part thereof) for the entire Transportation System. The maintenance service option must be made available for the future Operator and Maintainer of the Odense Tramway System to exercise at his sole discretion.

The TS Contractor should take note that elements of the transportation system may be detailed designed by Odense Letbane P/S before award of contract.


The tender material for this contract lot contains the following options:

OPTION 1

Maintenance regime for maintenance services (or part thereof) for the entire Transportation System. This maintenance service option must be made available also for the future Operator and Maintainer of the Odense Tramway System to exercise at his discretion.


OPTION 2

For key systems Hardware, software and devices within the Transportation System; tramway signalling, auto vehicle location system (AVLS), SCADA, passenger information system and the control centre(OCC); the tender documentation will state the required tolerances in capacity (vehicle movements). Option 2is a specific increase in capacity of up to 100 % of the functional design requirement for the operation of the hardware, software and associated devices. Scalability/increased system capacity delivered according to this Option can be utilised for both Odense Tramway's Line 1 (Tarup — Hjallese) and any future additional Odense Tramway lines.


CONTRACT DURATION (Approximately):

Start: 01.12.2016. Finish: 01.04.2035

Documents0
  No publicly accessible documents have been added
  Contact information
  Note stated for this project
  Disciplines
  • "Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock; railways traffic-control equipment"
  • Construction work
  • Soil-stripping work
  • Buildings associated with transport
  • Installation of staff rooms
  • Construction work for water and sewage pipelines
  • Construction, foundation and surface works for highways, roads
  • Various surface works
  • Railway signalling works
  • Tramway works
  • Tramline construction works
  • Tramway depot construction work
  • Tramway platforms construction work
  • Catenary's construction works
  • Repair, maintenance and associated services related to railways and other equipment
  • Architectural, construction, engineering and inspection services
  • Architectural, engineering and planning services
  ConsortiumMatch

  Consortium match is active for this project.
  Click on 'View / Register Consortium Match' to go to Consortium Match

  See/register for konsortium match

  Odense Letbane at Comdia

  Supplier

  Tender

  Market dialog

  Innovation

  Konsortiematch: 4