Landinspektørydelser til KompetenceCenter Sjælland Tender

" The project is a public tender . Bid deadline: 26-05-2021 - 23:59 .

Description

Udbuddet vedrører indkøb af Landinspektørydelser til samtlige ordregivers koncernforbundene selskaber medmindre andet fremgår af Rammeaftalens pkt. 4.1.

For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten, TAG (bilag 3 og 3.1), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.

Rammeaftalen er som udgangspunkt udarbejdet til ydelser udført på eksisterende anlæg og forpligtende for Ordregiver på disse ydelser medmindre der er tale om en samlet bygge- og anlægsopgave se herunder.

Option: Ordregiver kan vælge at bruge denne Rammeaftale på nye anlæg dermed har kravspecifikationen, TAG og TBL-elementer med, der er udarbejdet i forhold til krav og tilbudsgivning for disse ydelser.

Forbehold: I den udstrækning at ydelsen er en del af en samlet bygge- og anlægsopgave, forbeholder ordregiver sig ret til at udbyde dette som et selvstændigt udbud eller som en del af den samlede bygge- og anlægsopgave. I givet fald vil den pågældende ydelse ikke være omfattet af denne Rammeaftale, som indgås på baggrund af nærværende udbud.

Der kan være option eller forbehold der kun er gældende for det enkelte selskab, i så fald vil dette specifikt være beskrevet i selskabspecifiktbilag Bilag 4 og vil have forrang for udbudsbetingelser, kravspecifikation, TAG og TBL

Forventet årlig volumen for denne kontrakt er estimeret til kr. 3.000.000

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer.

Nedenstående gælder for Landinspektørydelser til Ordregiver. 

Kontrakten vil være gældende for ydelser til eksisterende anlæg indenfor vand, spildevand og varme.

Option: Bestillinger af ydelser ved etablering af nyanlæg indenfor vand, spildevand og varme.

Følgende opgaver er omfattet af rammeaftalen:

Ydelser kan f.eks. være som nedenstående:

Forhandling med lodsejere med henblik på indgåelse af aftaler om anlægsarbejder, tinglysning og erstatninger. 
Matrikulære arbejder i henhold til lov om landinspektørvirksomhed  
Opmåling af forhold til forbedring af forsyningernes eksisterende datagrundlag i henhold til relevante oplysninger.  
Opmåling af ny-anlæg iht. forsyningernes registreringsvejledninger eller tilsvarende krav  
3D scanning samt efterfølgende modellering af data  
Drone opmåling inkl. forberedelse samt databehandling  
Deklarationer, Tinglysning, Skøder o. lign.  
Opmåling af eksisterende spildevand- vand- og fjernvarmeanlæg:  
Opmåling af brønde, bundkoter, dækselkoter, terrænkoter  
Bassin, bygværker  
Fladenivellementer  
Pumpestationer  
Ledninger  
Knækpunkter, grenrør, krydsende ledninger. (løbende opmålinger under anlægsarbejders udførelse)  
Tinglysningsopgaver  
Afsætning til ekspropriationer   
Skøder  
Verificering af afleveringsdata  
Data fra landinspektøren til selskabernes system  
Akutte ikke planlagte opgaver  
Opmåling og afsætningsopgaver inkl. afrapportering.
Tender procedure

Offentligt udbud

The Contracting Authority / Contact details

Kompetencecenter Sjælland ApS
Jens Chr. Skous Vej 1
4690 Haslev
Charlotte Hardam
cgh@chardam.dk
42607900

Deadlines / timeline

22-04-2021
Date of publication
26-04-2021 - 08:38
Published - Current
14-05-2021 - 13:03
<<< Today
17-05-2021 - 23:59
Deadline for questions [T] "(Tilbudsfase)"
26-05-2021 - 23:59
Tender phase (Deadline)

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

  • Surface surveying services
  • Map-making services
  • Ordnance surveying