Model til timeprisberegning af hjemmeplejeydelser samt BTP-måling i hjemmeplejen primo 2022. Tender

Description

Furesø Kommune udbyder Timeprisberegning for hjemmeplejeydelser og BTP-måling Hjemmeplejen. Opgaven udbydes som én opgave.

Timeprisberegning for hjemmeplejeydelser

Beregningen skal gennemføres med en robust og gennemprøvet model, som lever op til servicelovens krav for brug af godkendelsesmodellen. Modellen skal kunne beregne tre timepriser: én for praktisk hjælp, én for personlig pleje i hverdag og én for personlig pleje i øvrig tid.

Modellen skal omfatte alle omkostninger, dvs. både udgifter inden for det enkelte regnskabsår og de langsigtede omkostninger, der er ved at levere hjemmeplejeydelser.

Modellen skal tydeligt vise omkostningssammensætning og –niveauer. Omkostningerne skal være tydeligt fordelt på de tre timepristyper, jf. ovenfor.

Alle forudsætninger, herunder dokumentation, der indgår i beregningen skal fremgå af modellen på en måde, således at det er muligt for kommunen selv at lave løbende opfølgning og eventuel justering på forudsætningerne. Hvis/når der benyttes fordelingsnøgler ifm. beregningen skal disse dels være begrundet ud fra faglige og driftsmæssige forhold og dels være dokumenteret.

Pris- og lønfremskrivning skal være en del af modellen både ift. nyberegning og genberegning.

Kommunen skal efterfølgende kunne bruge modellen vederlagsfrit, og kommunen skal kunne bruge modellen fremadrettet til henholdsvis nyberegning og genberegning af timepriserne.

Beregningen skal tage udgangspunkt i Regnskab 2021.

Kommunen vil samarbejde med leverandøren om at fremskaffe data fra Nexus, Opus m.m., således at beregningsgrundlag og dokumentation for timeprisberegningen er så retvisende som muligt.

Kommunen ønsker, at leverandøren gennemgår og overdrager timeprisberegningen sammen med kommunen, således der er en fælles forståelse af, hvordan modellen fungerer og skal bruges. Leverandøren skal udarbejde en vejledning til, hvordan modellen bruges.

På baggrund af leverandørens egne erfaringer med at løse tilsvarende opgave for andre kommuner samt udførelse af timeprisberegningen i Furesø Kommune skal leverandøren dels komme med praksisnære anbefalinger til, hvordan kommunen bedst lever op til kommunens egen kvalitetsstandarder på området og dels afdække eventuelle effektiviseringspotentialer.

BTP-måling i Hjemmeplejen

Kommunen ønsker at få gennemført en BTP-måling i Hjemmeplejen. Målingen skal bruges som et validt datagrundlag til timeprisberegningen for hjemmeplejeydelser, jf. ovenfor.


Målingen skal bestå af registrering af, hvad medarbejdere i Hjemmeplejen bruger deres tid på, og hvor lang tid disse opgaver tager.

Konkret skal der ske måling på opgaveaktiviteter ift. direkte (f.eks. personlig pleje el. træning/rehabilitering), indirekte (f.eks. dokumentation el. møder med pårørende) og øvrig tid (andre møder el. kurser/uddannelse). Det forventes, at leverandøren kan bistår med en udspecificeret oversigt over de opgaveaktiviteter, der typisk er i en hjemmepleje.

Resultatet af målingen skal kunne anvendes til at beregne, dels hvor mange ydelser/timer hjemmeplejens personale har leveret til borgerne og dels hvor mange timer der bruges på andre ikke-borgerrettede opgaver. Idet Hjemmeplejen består af flere teams, skal målingen være specificeret ift. de enkelte teams.

Målingens resultater skal foreligge i et format, således at det er muligt for kommunen selv at lave løbende opfølgning på BTP-målingen. Leverandøren skal udarbejde en vejledning til, hvordan målingen er foretaget.

På baggrund af leverandørens egne erfaringer med at løse tilsvarende opgave for andre kommuner skal leverandøren afdække eventuelle effektiviseringspotentialer og komme med praksisnære anbefalinger for området.

Stikprøveanalyse af kørelister

Kommunen ønsker at leverandøren foretager en analyse af ydelsestiden på Hjemmeplejens kørelister og sammenligner den med BTP-målingen med henblik på at afdække, om der er forskel i planlægnings- og registreringspraksis inden for og mellem hvert team.


Analysen skal foreligge i et format, således at det er muligt for kommunen selv at lave en tilsvarende stikprøveanalyse efterfølgende. Leverandøren skal udarbejde en vejledning til, hvordan målingen er foretaget.

På baggrund af leverandørens egne erfaringer med at løse tilsvarende opgave for andre kommuner skal leverandøren afdække eventuelle effektiviseringspotentialer og komme med praksisnære anbefalinger for området.

Evaluering og tilbudsafgivelse

Ved afgivelse af tilbud skal følgende inkluderes:

- Tilbudspris

- En grundig kvalitativ beskrivelse af, hvordan leverandøren vil løse opgaven og overdrage modellerne til kommunen efterfølgende.

- Referencer og resultater fra lignende opgaver

Ved vurdering af de indkomne tilbud vil blive lagt vægt på følgende:

- Den tilbudte pris

- Det fremsendte kvalitative beskrivelse, og hvilke tiltag man vil benytte sig af for at løse opgaven

- Erfaring med lignende opgaver. Grundet opgavens kompleksitet forventes leverandøren at have udført opgaven for andre kommuner inden for de seneste fem år

Den kvalitative beskrivelse og erfaring med lignende opgaver vægtes særlig højt.


Forventet tidsplan (Ændringer kan forekomme)

• 21. jan. – Frist for at stille spørgsmål 

• 28. jan. – Frist for at vi svarer på indkomne spørgsmål

• 7. feb. – Tilbudsfrist

• 8.-11. feb. – Vi evaluerer indkomne tilbud og vælger tilbudsgiver

• 21.-28. feb – Vi holder møder med vindende tilbudsgiver

• Tors 1. mar. – Kontraktstart

• Marts-april – Tilbudsgiver gennemfører BTP og beregning

• 12. maj – Deadline – kommunen får resultatet af tilbudsgiverTender procedure

Offentligt udbud, jf. §§ 56- 57

The Contracting Authority / Contact details

Furesø Kommune

Marianne Andreasen
man1@furesoe.dk

Deadlines / timeline

Is updated
Date of publication
21-01-2022 - 12:00
Deadline for questions (Quotation phase)
07-02-2022 - 12:00
Tender phase (Deadline)
18-05-2022 - 14:23
<<< Today

Documents

0
No publicly accessible documents have been added

Disciplines

No trades have been added to this project